0226 39 2112

PRIVACYVERKLARING (24-05-2018)

Kantoor Jonker v.o.f., gevestigd aan de Doorbraak 12, 1749 AM Warmenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Kantoor Jonker v.o.f. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert. Bij verwerking van de persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens:

Kantoor Jonker v.o.f.

Doorbraak 12

1749 AM Warmenhuizen

0226-392112

ln.re1718812766knojr1718812766ootna1718812766k@ofn1718812766I1718812766

www.kantoorjonker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kantoor Jonker v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Bsn nummer

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Geboortedata kinderen

– Burgerlijke staat

– Inkomensgegevens

– andere relevante gegevens de nodig zijn voor onze dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ln.re1718812766knojr1718812766ootna1718812766k@ofn1718812766i1718812766, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Kantoor Jonker v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Uitvoeren van onze diensten

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Kantoor Jonker v.o.f. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of bijvoorbeeld kopietjes van legitimatiebewijzen op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Kantoor Jonker v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kantoor Jonker v.o.f.) tussen zit. Kantoor Jonker v.o.f. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Dergelijke computerprogramma’s of –systemen worden door Kantoor Jonker v.o.f. niet gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Kantoor Jonker v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor de persoonsgegevens van minimaal 10 jaar. Dit onder andere in verband met de herzieningstermijnen van de Belastingdienst. Dit doen wij om onze klanten bij geschillen met bijvoorbeeld de Belastingdienst goed te kunnen helpen/informeren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kantoor Jonker v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verstrekken van gegevens aan derden geschiedt altijd in overleg met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kantoor Jonker v.o.f. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Kantoor Jonker v.o.f. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kantoor Jonker v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ln.re1718812766knojr1718812766ootna1718812766k@ofn1718812766i1718812766 of telefonisch contact met ons opnemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kantoor Jonker v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Kantoor Jonker v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ln.re1718812766knojr1718812766ootna1718812766k@ofn1718812766i1718812766 of per telefoon.